2) Khai báo phòng ban


Khai báo phòng ban

  • Bước 1: Vào (1) Khai báo 
  • Bước 2: Vào (2) Khai báo phòng ban 
  • Bước 3: Chọn (3) Chọn phòng ban cha  
  • Bước 4: Bấm (4) để Thêm mới 
  • Bước 5: (5) Nhập tên phòng ban
  • Bước 6: Bấm đồng ý để lưu lại