2) Xuất Excel


2) Xuất Excel

2.1) Trường hợp chấm công theo ca

  • Bấm vào Xuât Lưới, Chi tiết, Thống kê…. Để xuất ra excel

a) Xuất lưới

b) Xuất Chi Tiết

c) Xuất thống kê 2 lần vào ra

d) Xuất thống kê theo giờ tổng

e) Xuất 2 lần vào ra theo hàng ngang

2.2) Trường hợp chấm công không theo ca


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn Chấm Công Không Theo Ca
  • Bước 3: Bấm vào chọn phòng ban để hiện ra nhân viên

  • Bước 4: Tích vào nhân viên cần xem
  • Bước 5: Chọn ngày cần xem công
  • Bước 6: Bấm xem công

  • Bấm Xuất Lưới ra excel

  • Xuất Thống Kê