3.Tải dữ liệu nhân viên


Tải dữ liệu nhân viên ( Chỉ tải khi có nhân viên mới đăng ký trên chấm công )


  • Bước 1: Chọn tab Dữ liệu nhân viên
  • Bước 2: Bấm duyệt tập tin
  • Bước 3: Chọn đường dẫn đến nơi lưu file đã tải từ máy chấm công về
  • Bước 4: Chọn file có tên là : user.dat => bấm OPEN