3) Hiển thị các ký hiệu chấm công


Hiển thị các ký hiệu chấm công

    • Vào (1) Chấm công
    • (2) Các ký hiệu chấm công

  • Khi tích vào ký hiệu nào thì loại ký hiệu vắng đó sẽ hiển thị trên báo cáo à bấm lưu và thoát