3) Tải dữ liệu


I) Hiển thị tab Kết nối Online

  • (1) Khai báo à (2) Khai báo đăng nhập à (3) Quản Lý Thêm à (4) Tick vào Kết nối trực tuyến (online)

II) Các lệnh điều khiển máy chấm công

Mặc định khi máy chấm công kết nối online thành công thì dữ liệu nhân viên , vân tay , khuôn mặt , chấm công sẽ tự động tải về theo thời gian thực

1) Tải dữ liệu về phần mềm

1.1) Lệnh cập nhật dữ liệu

  • Vào Kết nối trực tuyến (online) à chọn máy cần tải dữ liệu à chọn Tab Lệnh cập nhật dữ liệu: cần tải dữ liệu nào thì bấm vào mục đó

1.2) Lệnh xóa dữ liệu

  • Vào Kết nối trực tuyến (online) à chọn máy cần xóa dữ liệu à chọn Tab Lệnh xóa: cần xóa dữ liệu nào thì bấm vào mục đó

1.3) Lệnh điều khiển

  • Vào Kết nối trực tuyến (online) à chọn máy cần điều khiển à chọn Tab Lệnh điều khiển: cần điều khiển mục nào thì bấm vào mục đó

2) Tải nhân viên lên máy chấm công

  • Vào (1) Kết nối trực tuyến (online) à (2) Tạo lệnh nhân viên à (3) chọn máy cần up nhân viên lên à (4) Bấm vào mũi tên để chọn phòng ban à (5) Tick vào nhân viên cần Up lên à (6) Bấm tạo lệnh tải nhân viên và chọn lệnh cập nhật thông tin nhân viên

  • Hiển thị thông tin nhân viên được tải lên

3) Xóa nhân viên trên máy chấm công

  • Vào (1) Kết nối trực tuyến (online) à (2) Tạo lệnh nhân viên à (3) chọn máy cần xóa nhân viên à (4) Bấm vào mũi tên để chọn phòng ban à (5) Tick vào nhân viên cần xóa à (6) Bấm lệnh xóa và chọn xóa nhân viên