3.1) Khai báo chung


Khai báo ca làm việc

 • Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới
 • 3.1) Khai báo chung

  • Đặt Mã ca làm việc (Ví dụ: HC)
  • Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo (HC)
  • Nhập thời gian nghỉ trưa (nếu có)
  • Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào. Bắt đầu giờ ra để hiểu ca, Kết thúc giờ ra để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Ra. Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó.
  • Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tính ra công thì điền vào Không có giờ ra hoặc giờ vào thì tinh tổng : …. phút tùy theo quy định.
  Ví dụ: Tạo ca làm việc với mã ca là HC, giờ làm việc từ 7h30 đến 17h00 khai báo như sau:
   • Mã ca: HC
   • Giờ vào làm việc: 08:00
   • Giờ kết thúc làm việc: 17:00
   • Giờ bắt đầu ăn trưa: 12:00 + Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00
   • Bắt đầu vào 06:00
   • Kết thúc vào 10:00
   • Bắt đầu ra 10:01
   • Kết thúc ra 23:59