3.2) Đi trễ , về sớm


Đi trễ, về sớm

+ Đi trễ

- Trừ giờ đi trễ : khi tích vào phần mềm sẽ trừ số phút đi trễ
- Cho phép đi làm trễ (phút) : Nhập số phút cho phép đi trễ của ca làm việc này
- Tính đi trễ thời gian này : Khi tích vào, nếu chấm công vươt quá số phút cho phép đi trễ thì phần mềm sẽ trừ luôn số phút cho phép đi trễ
- Mức làm tròn đi trễ (phút) : Nhập số phút làm tròn tới hoặc lùi (mặc định không làm tròn là 0)

+ Về sớm

- Trừ giờ đi sớm : khi tích vào phần mềm sẽ trừ số phút đi về sớm
- Cho phép đi về sớm (phút) : Nhập số phút cho phép đi về sớm của ca làm việc này
- Tính đi trễ thời gian này : Khi tích vào , nếu chấm công vươt quá số phút cho phép đi về sớm thì phần mềm
- Mức làm tròn về sớm (phút) : Nhập số phút làm tròn tới hoặc lùi (mặc định không làm tròn là 0)