3.3) Thông số tăng ca


Thông số tăng ca

- Phần mềm có 3 mức tăng ca: TC1, TC2, TC3

- Khi tick vào ô nào là thì mục đó sẽ tính

  • Xem ca này là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ca này được tính là giờ tăng ca
  • Xem cuối tuần là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ngày cuối tuần đươc được tính là giờ tăng ca
  • Xem ngày lễ là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ngày lễ được tính là giờ tăng ca
  • Tăng ca trước giờ làm việc (phút): Khi vượt quá số phút quy định thì thời gian trước giờ làm việc được tính là giờ tăng ca
  • Tăng ca sau giờ làm việc (phút): Khi vượt quá số phút quy định thì thời gian sau giờ làm việc được tính là giờ tăng ca
  • Tổng giờ đạt đến …. Phút sẽ tính tăng ca; khi thời gian làm việc vượt quá số phút đã nhập sẽ được tính là tính là giờ tăng ca
  • Tăng ca trước giờ làm việc đạt đến mức (phút) ….sẽ +/- … : khi thời gian tăng ca vượt quá số phút quy định thì sẽ trừ hoăc cộng số phút ta đã nhập vào
  • Tăng ca sau giờ làm việc đạt đến mức (phút) ….sẽ +/- … : khi thời gian tăng ca vượt quá số phút quy định thì sẽ trừ hoăc cộng số phút đã nhập vào
  • Giới hạn tăng ca mức 1 (phút): khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC2
  • Giới hạn tăng ca mức 2 (phút): khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC3
  • Xem tăng ca ngày cuối tuần là tăng ca mức: giờ tăng ca sau giờ làm việc của ngày cuối tuần sẽ được tính là tăng ca mức 1,2.3
  • Xem tăng ca ngày lễ là tăng ca mức: giờ tăng ca sau giờ làm việc của ngày lễ sẽ được tính là tăng ca mức 1,2.3
  • Giới hạn tối đa tăng ca trước giờ làm việc (phút): giờ tăng ca sẽ bị giới hạn trong khoảng thời gian đã quy định
  • Giới hạn tối đa tăng ca sau giờ làm việc (phút) : giờ tăng ca sẽ bị giới hạn trong khoảng thời gian đã quy định