3.4) Thông số khác


Thông số khác

- Ca qua đêm: khi ca làm viêc là ca đêm thì phải tick vào ô này

- Bù giờ tổng nếu có đi trễ bởi giờ về trễ sau giờ làm việc: khi tick vào thì thời gian sau giờ làm việc chính thức sẽ cộng bù vào thời gian đi trễ cho đủ công làm việc

- Bù giờ tổng nếu có về sớm bởi giờ vào sớm trước giờ làm việc: khi tích vào thì thời gian trước giờ giờ làm việc chính thức sẽ cộng bù vào thời gian về sớm cho đủ công làm việc