3.5) Các ca làm việc thường gặp


Các ca làm việc thường gặp

  • Ca hành chính tính 1 công

  • Ca sáng tính 0,5 công

  • Ca chiều tính 0,5 công

  • Ba Ca Liên Tục

    • Bấm kế tiếp để qua chon chu kỳ sắp xếp ca làm việc (Chọn chu kỳ theo tuần , tháng năm) mặc định là theo tuần