3.Khai báo ca làm việc


Khai báo ca làm việc


=>Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới

1.Khai báo chung

 • Đặt Mã ca làm việc ( vd : HC )
 • Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo ( HC)
 • Nhập thời gian nghỉ trưa ( nếu có )
 • Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào. Bắt đầu giờ ra để hiểu ca, Kết thúc giờ ra để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Ra. Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó.
 • Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tính ra công thì điền vào Không có giờ ra hoặc giờ vào thì tinh tổng : …. phút tùy theo quy định.

Ví dụ:Tạo ca làm việc với mã ca là HC , giờ làm việc từ 7h30 17h00 khai báo như sau :

 • Mã ca : HC
 • Giờ vào làm việc : 08:00
 • Giờ kết thúc làm việc : 17:00
 • Giờ bắt đầu ăn trưa : 12:00+ Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00
 • Bắt đầu vào 06:00 (Sáng)
 • Kết thúc vào 10:00 (Sáng)
 • Bắt đầu ra 10:01 (Chiều)
 • Kết thúc ra 23:59 (Chiều)

2.Đi trễ , về sớm

+ Đi trễ

 • Trừ giờ đi trễ: khi tick vào phần mềm sẽ trừ số phút đi trễ
 • Cho phép đi làm trễ (phút): nhập số phút cho phép đi trễ của ca làm việc này
 • Tính đi trễ thời gian này: khi tick vào,nếu chấm công vươt quá số phút cho phép đi trễ thì phần mềm sẽ trừ luôn số phút cho phép đi trễ
 • Mức làm tròn đi trễ (phút): nhập số phút làm tròn tới hoặc lùi ( mặc định không làm tròn là 0)

+ Về sớm

 • Trừ giờ đi sớm: khi tick vào phần mềm sẽ trừ số phút đi về sớm
 • Cho phép đi về sớm (phút): nhập số phút cho phép đi về sớm của ca làm việc này
 • Tính đi trễ thời gian này: khi tick vào,nếu chấm công vươt quá số phút cho phép đi trễ thì phần mềm sẽ trừ luôn số phút cho phép đi về sớm
 • Mức làm tròn về sớm (phút): nhập số phút làm tròn tới hoặc lùi ( mặc định không làm tròn là 0)

3.Thông số tăng ca

Phần mềm có 3 mức tăng ca : TC1 , TC2 , TC3

Khi tick vào ô nào là thì mục đó sẽ tính

 • Xem ca này là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ca này được tính là giờ tăng ca
 • Xem cuối tuần là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ngày cuối tuần đươc được tính là giờ tăng ca
 • Xem ngày lễ là tăng ca mức: toàn bộ giờ làm việc của ngày lễ được tính là giờ tăng ca
 • Tăng ca trước giờ làm việc (phút): Khi vượt quá số phút quy định thì thời gian trước giờ làm việc được tính là giờ tăng ca
 • Tăng ca sau giờ làm việc (phút): Khi vượt quá số phút quy định thì thời gian sau giờ làm việc được tính là giờ tăng ca
 • Tổng giờ đạt đến …. Phút sẽ tính tăng ca ; khi thời gian làm việc vượt quá số phút đã nhập sẽ được tính là tính là giờ tăng ca
 • Tăng ca trước giờ làm việc đạt đến mức (phút) ….sẽ +/- … : khi thời gian tăng ca vượt quá số phút quy định thì sẽ trừ hoăc cộng số phút ta đã nhập vào
 • Tăng ca sau giờ làm việc đạt đến mức (phút) ….sẽ +/- … : khi thời gian tăng ca vượt quá số phút quy định thì sẽ trừ hoăc cộng số phút đã nhập vào
 • Giới hạn tăng ca mức 1 (phút) : khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC2
 • Giới hạn tăng ca mức 2 (phút) : khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC3
 • Xem tăng ca ngày cuối tuần là tăng ca mức : giờ tăng ca sau giờ làm việc của ngày cuối tuần sẽ được tính là tăng ca mức 1,2.3
 • Xem tăng ca ngày lễ là tăng ca mức : giờ tăng ca sau giờ làm việc của ngày lễ sẽ được tính là tăng ca mức 1,2.3
 • Giới hạn tối đa tăng ca trước giờ làm việc (phút) : giờ tăng ca sẽ bị giới hạn trong khoảng thời gian đã quy định
 • Giới hạn tối đa tăng ca sau giờ làm việc (phút) : giờ tăng ca sẽ bị giới hạn trong khoảng thời gian đã quy định

4.Thông số khác

 • Ca qua đêm : khi ca làm viêc là ca đêm thì phải tick vào ô này
 • Bù giờ tổng nếu có đi trễ bởi giờ về trễ sau giờ làm việc : khi tick vào thì thời gian sau giờ làm việc chính thức sẽ cộng bù vào thời gian đi trễ cho đủ công làm việc
 • Bù giờ tổng nếu có về sớm bởi giờ vào sớm trước giờ làm việc : khi tick vào thì thời gian trước giờ giờ làm việc chính thức sẽ cộng bù vào thời gian về sớm cho đủ công làm việc