5.Khai báo thông tin nhân viên


 

1) Khai báo thông tin Công ty

  • Chọn Khai báo à Thông tin công ty à Nhập tên công ty, địa chỉ, điện thoại à bấm Đồng ý và Thoát để lưu lại

 

2) Khai báo phòng ban

  • Vào (1) Khai báo à (2) Khai báo phòng ban à (3) Chọn phòng ban cha à (4) Bấm Thêm mới à (5) Nhập tên phòng ban à Bấm đồng ý để lưu lại

 

3) Khai báo chức vụ

  • Vào Tab (1) Khai báo à (2) Khai báo chức danh à (3) Bấm Thêm mới à (4) Nhập tên chức vụ à (5) Bấm lưu

 

4) Nhập tên nhân viên

 

4.1) Nhập tên nhân viên

Vào tab Khai báo à (2) Chọn biểu tượng: Thông tin nhân viên à (3) Bấm nhân viên cần nhập tên à (4) Nhập tên nhân viên vào ô tên nhân viên (có dấu) à (5) Nhập tên chấm công (Không dấu) à (6) bấm cập nhật để lưu lại

 

4.2) Chuyển nhân viên vào phòng ban

Vào tab Khai báo à (2) Thông tin nhân viên à (3) Tích vào nhân viên cần chuyển phòng ban à (4) Chọn phòng ban cần chuyển à (5) Bấm Thực hiện