4) Nhập tên nhân viên


Nhập tên nhân viên

4.1) Nhập tên nhân viên

(1) Vào tab Khai báo

(2) Chọn biểu tượng: Thông tin nhân viên

(3) Bấm nhân viên cần nhập tên

(4) Nhập tên nhân viên vào ô tên nhân viên (có dấu) 

(5) Nhập tên chấm công (Không dấu) 

(6) bấm cập nhật để lưu lại

4.2) Chuyển nhân viên vào phòng ban

(1) Vào tab Khai báo

(2) Thông tin nhân viên

(3) Tích vào nhân viên cần chuyển phòng ban

(4) Chọn phòng ban cần chuyển

(5) Bấm Thực hiện