4) Sắp xếp ca cho lịch trình làm việc


Sắp xếp ca cho lịch trình làm việc

 • Chọn chu kỳ theo tuần, tháng, năm (mặc định là theo tuần)

 • Bấm kế tiếp để xếp ca cho lịch trình
 • Bấm thêm ca làm việc

 • Tích vào ca làm việc cần chọn -> Tích vào ngày trong tuần -> Bấm Thực Hiện

 • Bấm xong để kết thúc tạo lịch trình làm việc

 • Lịch trình làm việc đã tạo xong

Trường hợp: chấm công không theo ca

 • Bấm Kế tiếp để qua mục cài đặt thông số

  • Tổng giờ : nhập tổng thời gian làm việc để được tính công
  • Đếm công : nhập số công
  • Tổng giờ đạt đến sẽ tính tăng ca : khi tích vào thì khi đủ thời gian làm việc như quy định sẽ được tính tăng ca
  • Giới hạn tăng ca mức 1 (phút) : khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC2
  • Giới hạn tăng ca mức 2 (phút) : khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC3