4.Sắp xếp ca cho lịch trình làm việc


Khai báo ca làm việc


1.Trường hợp 1: Chấm công theo ca

=>Chọn chu kỳ theo tuần , tháng năm( mặc định là theo tuần)

=>Bấm kế tiếp để xếp ca cho lịch trình

=>Bấm thêm ca làm việc

=>Tick vào ca làm việc cần chọn

=>Tick vào ngày trong tuần

=>Bấm Thực Hiện

=>Bấm xong để kết thúc tạo lịch trình làm việc

=>Lịch trình làm việc đã tạo xong

2.Trường hợp 2: Chấm công không theo ca

=>Bấm Kế tiếp để qua muc cài đặt thông số

=>Tổng giờ : nhập tổng thời gian làm việc để được tính công

=>Đếm công : nhập số công

=>Tổng giờ đạt đến sẽ tính tăng ca : khi tick vào thì khi đủ thời gian làm việc như quy định sẽ được tính tăng ca

=>Tổng giờ đạt đến sẽ tính tăng ca : khi tick vào thì khi đủ thời gian làm việc như quy định sẽ được tính tăng ca

=>Giới hạn tăng ca mức 2 (phút) : khi thời gian tăng ca vượt quá thời gian quy định trong ô này thì số phút vượt quá sẽ đưa vào cột TC3