5) Hiển thị các ký hiệu vắng trên phần mềm


Hiển thị các ký hiệu vắng trên phần mềm

  • 1) Vào tab Chấm Công
  • 2) Chọn ký hiệu các loại Vắng
  • 3) Tích vào các loại vắng muốn sử dụng, các loại vắng này sẽ hiển thị trên báo biểu
  • 4) Tích vào chữ tính công nếu muốn khi khai báo loại vắng đó được tính công