5) Sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên


Sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên

  • Vào Tab Chấm Công à Chọn Sắp xếp lịch trình cho nhân viên à Chọn phòng ban để hiện thị nhân viên cần xếp lịch trình à Bấm vào mũi tên để hiện ra lịch trình cần chọn à Tích vào nhân viên à Bấm thực hiên

  • Hoàn thành bước sắp xếp lich trình cho nhân viên

***Chú Ý: trong phần này có mục lịch trình tạm.

Lịch trình tạm được sử dụng khi 1 nhân viên đang đi 1 lịch trình cố định (VD: Hành chính) nhưng có 1 khoảng thời gian đi theo giờ làm việc khác (VD : đi theo ca) thì ta sẽ xếp lịch trình tạm cho khoảng thời gian đó . Sau khi hết khoảng thời gian đi theo giờ của lịch trình tạm , nhân viên đó sẽ chạy lại theo lịch trình chính

  • Vào Tab Chấm Công à Chọn Sắp xếp lịch trình cho nhân viên à Chọn phòng ban để hiện thị nhân viên cần xếp lịch trình à Chọn ngày đi theo lịch trình tạm à Chọn ngày lịch trình tạm à Bấm thực hiện