6) Khai báo vắng cho nhân viên


Khai báo vắng cho nhân viên

  • 1) Vào tab Chấm Công
  • 2) Chấm công vắng
  • 3) Chọn phòng ban
  • 4) Chọn nhân viên
  • 5) Chọn năm và tháng
  • 6) Chọn ngày
  • 7) Chọn loại vắng
  • 8) Chọn ca làm việc vắng
  • 9) Bấm thoát để hoàn thành khai báo vắng
  • 10) Khi khai báo thành công sẽ hiển thị ra