7) Thêm giờ chấm công cho nhân viên


Thêm giờ chấm công cho nhân viên

  • 1) Vào tab Chấm Công
  • 2) Chọn sửa giờ chấm công
  • 3) Chọn bộ phận
  • 4) Chọn nhân viên cần thêm giờ
  • 5) Chọn ngày thêm giờ
  • 6) Bấm thêm
  • 7) Tích vào giờ loại giờ cần thêm
  • 8) Nhập giờ muốn thêm
  • 9) Bấm Đồng Ý để hoàn thành bước thêm giờ cho nhân viên
  • 10) Sau khi thêm giờ thành công, giờ chấm công sẽ hiện ra