8) Sửa giờ chấm công của nhân viên


Sửa giờ chấm công của nhân viên


  • 1) Vào tab Chấm Công
  • 2) Chọn sửa giờ chấm công
  • 3) Chọn bộ phận
  • 4) Chọn nhân viên cần sửa giờ
  • 5) Chọn ngày cần sửa giờ
  • 6) Chọn giờ cần sửa
  • 7) Bấm sửa
  • 8) Nhập giờ muốn sửa
  • 9) Bấm Đồng Ý để hoàn thành bước sửa giờ cho nhân viên