Các ca làm việc thường gặp


Các ca làm việc thường gặp


1.Ca hành chính tính 1 công

2.Ca sáng tính 0,5 công

3.Ca chiều tính 0,5 công

4.Ba Ca Liên Tục

=>Bấm kế tiếp để qua chon chu kỳ sắp xếp ca làm việc (Chọn chu kỳ theo tuần , tháng năm( mặc định là theo tuần