Cài đặt Wise Eye ITS

Từ tập tin cài đặt ta mở (open) và thực hiện theo các bước cài đặt. Xem thứ tự các hình bên dưới là các bước cài đặt. Sau khi cài đặt sẽ có shortcut Wise Eye ITSM trên màn hình desktop. Đây là chương trình quản lý các thông số dịch vụ máy chủ. Trước khi chúng ta thực hiện cấu hình các thông số để chạy dịch vụ thì cần phải tạo một dữ liệu, dữ liệu được tạo trực tiếp từ chường trình quản lý MS SQL. Tham khảo thêm đường dẫn này