Time Attendance Software

Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Phầm mềm Wise Eye V5.1 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.

View Detail
Phần mềm chấm công Wise Eye On39

Phần mềm chấm công Wise Eye On39

Phầm mềm Wise Eye On39 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.

View Detail