I.Hiển thị tab Kết nối Online


Hiển thị tab Kết nối Online


Để hiển thị tab Kết nối Online các bạn làm như sau:

  • Bước 1 : Vào Khai báo
  • Bước 2 : Khai báo đăng nhập
  • Bước 3 : Quản Lý Thêm
  • Bước 4 : Tick vào Kết nối trực tuyến(online)