II) Kết nối phần mềm vô data


1) Trường hợp phần mềm cùng mạng LAN với phần mềm TAP SERVER

 • Vào khai báo(1) à chọn dữ liệu (2) à chọn kiểu dữ liệu MS SQL Server (3) à Nhập đầy đủ các thông số của SQL (giống như đã nhập ở bên phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer)

  • Máy chủ: nhập tên của SQL server
  • Tên đăng nhâp: nhập tên của account SQL ( thường là SA)
  • Mật khẩu đăng nhập: nhập password của account SQL
  • Đặt tên dữ liệu: nhập tên database SQL muốn tạo
 • (5) Nhập địa chỉ IP và port máy chủ đã khai báo trên phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer
 • (6) Bấm Kết nối và thoát

 • Kết nối thành công

2) Trường hợp phần mềm khác mạng với phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer

A) Nơi cài phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer có IP WAN là IP tĩnh

 • Vào khai báo(1) à chọn dữ liệu (2) à Chọn Dữ liệu từ xa (TAPusher Server )(3) –> Nhập IP WAN và Port đã mở trên Router nơi cài phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer (4) à Bấm Kết nối và thoát (5)

 • Kết nối thành công

B) Nơi cài phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer có IP WAN là IP động

 • Vào khai báo(1) à chọn dữ liệu (2) à Chọn Dữ liệu từ xa (TAPusher Server ) –> Nhập HostName và Port đã mở trên Router nơi cài phần mềm WiseEyeTAPusherSerVer(4) à Bấm Kết nối và thoát (5)

 • Kết nối thành công