II.Cài đặt phần mềm Wise Eye Mix 3


Cài đặt phần mềm Wise Eye Mix 3


Bước 1: Nhấn chuột phải vao file setup Wise Eye Mix 3.exe  chọn Run as administrator

Bước 2: Chọn Tiếp Tục

Bước 3: Cấu hình phần mềm Wise Eye Mix 3

Mặc định phần mềm sẽ lưu ở thư mục : C:\WiseEye\Mix3

Có thể chọn để lưu ở thư mục khác bằng cách bấm duyệt và chọn đường dẫn mới để lưu lại

Bấm tiếp tục để cài đặt phần mềm

Bước 3: Chọn Tiếp Tục

Bước 4: Hoàn tất cài đặt phần mềm

Sau khi cài đặt thành công  biểu tượng phần mềm hiện lên trên desktop