III.Đăng ký máy chấm công thủ công


Đăng ký máy chấm công thủ công

* dành cho nơi cài phần mềm không có internet


Sau khi khai báo máy chấm công thành công thì bấm cập nhật đăng ký bằng tay

Bấm Thông Só Máy Chấm Công

Lưu thông số ra tập tin Text

Chọn nơi để lưu lại : là 1 file text có tên là số Seri máy =>Gửi file này cho vui lòng liên hệ với nơi mua hàng để lấy số Kích hoạt

Sau khi đã có số kích hoạt : Bấm CẬP NHẬT ĐĂNG KÝ BẰNG TAY=> (2 ) Bấm Thông Số Từ Tập Tin =>(3) chọn Số kích hoạt =>(4) bấm OPEN

Phần mềm sẽ hiện ra số kích hoạt  Bấm THỰC HIỆN