III.Hiển thị các ký hiệu chấm công


Tạo User đăng nhập phần mềm


  • Bước 1: Vào tab Chấm công (1)
  • Bước 2: Chọn Các ký hiệu chấm công (2)

=>Khi tick vào ký hiệu nào thì loại ký hiệu vắng đó sẽ hiển thị trên báo cáo => bấm lưu và thoát