III.Khai báo chức vụ


Khai báo chức vụ


  • Bước 1: Chọn Khai báo
  • Bước 2: Khai báo chức danh
  • Bước 4: Bấm Thêm mới
  • Bước 5: Nhập tên chức vụ
  • Bước 6: Bấm lưu