III.Khai báo IP và port trên máy vân tay


Khai báo IP và port trên máy vân tay


Để khai báo IP và port trên máy vân tay các bạn làm như sau:

Vào Menu => thiết lập liên kết => ethenet : nhập địa chỉ IP , Subnet Mask , Default getway

Vào Menu => thiết lâp liên kết => cài đặt máy chủ đám mấy : nhập IP và Port của máy tính đã khai báo trên phần mềm