III.Remove Phần Mềm


Remove Phần mềm Wise Eye Mix 3


Bước 1: Mở Programs and Features

Vào menu Start > Chọn Control Panel > Programs and Features : bấm biểu tượng WiseEyeOn39Plus

Bước 2: Chọn và remove phần mềm

Bước 2: Hoàn tất remove phần mềm