III.Xuất Excel


Xuất Excel


1.Trường hợp chấm công theo ca

=>Bấm vào Xuât Lưới , Chi tiết , Thống kê …. Để xuất ra excel

a.Xuất lưới

b.Xuất Chi Tiết

c.Xuất thống kê 2 lần vào ra

d.Xuất Thống Kê Theo Giờ Tổng

e.Xuất 2 lần vào ra theo hàng ngang