II.Khai báo phòng ban


Khai báo phòng ban


  • Bước 1: Chọn Khai báo
  • Bước 2: Khai báo phòng ban
  • Bước 3: Chọn phòng ban cha
  • Bước 4: Bấm Thêm mới
  • Bước 5: Nhập tên phòng ban
  • Bước 6: Bấm đồng ý để lưu lại