II.Sắp Xếp Lịch Trình Làm Việc Cho Nhân Viên


Sắp Xếp Lịch Trình Làm Việc Cho Nhân Viên


 • Bước 1: Vào Tab Chấm Công
 • Bước 2: Chọn Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
 • Bước 3: Chọn phòng ban để hiện thị nhân viên cần xếp lịch trình
 • Bước 4: Bấm vào mũi tên để hiện ra lịch trình cần chọn
 • Bước 5: Tick vào nhân viên
 • Bước 6: Bấm thực hiên

=>Hoàn thành bước sắp xếp lich trình cho nhân viên

***Chú Ý : trong phần này có mục lịch trình tạm

Lịch trình tạm được sử dụng khi 1 nhân viên đang đi 1 lịch trình cố định ( VD: Hành chính ) nhưng có 1 khoảng thời gian đi theo giờ làm việc khác ( VD : đi theo ca ) thì ta sẽ xếp lịch trình tạm cho khoảng thời gian đó . Sau khi hết khoảng thời gian đi theo giờ của lịch trình tạm , nhân viên đó sẽ chạy lại theo lịch trình chính

 • Bước 1: Vào Tab Chấm Công
 • Bước 2: Chọn Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
 • Bước 3: Chọn phòng ban để hiện thị nhân viên cần xếp lịch trình
 • Bước 4: Chọn ngày đi theo lịch trình tạm
 • Bước 5: Chọn ngày lịch trình tạm
 • Bước 6: Bấm thêm mới