II.Xem Công Và Xuất Báo Biểu


Xem Công Và Xuất Báo Biểu


  • Bước 1: Vào tab chấm công
  • Bước 2: Chọn Chấm Công Theo Ca
  • Bước 3: Bấm vào chọn phòng ban để hiện ra nhân viên

  • Bước 1: Tick vào nhân viên cần xem
  • Bước 2: Chọn ngày cần xem công
  • Bước 3: Bấm xem công