II.Xóa dữ liệu chấm công khi bộ nhớ đầy


Tạo User đăng nhập phần mềm


 • 1) Vào tab Kết nối Trực Tiếp (Offline)
 • 2) Chọn Hoạt động khác
 • 3) Chon máy cần xem => Bấm cập nhật thông tin để xem thông tin trên máy chấm công
  • a. Xem giờ trên máy : xem đồng hồ trên máy đang hiển thị mấy giờ
  • b. Đồng bộ thời gian : đồng hồ trên máy chấm công sẽ chạy lại theo giờ máy tính
  • c. Xóa toàn bộ nhân viên quản lý : sẽ xóa quản lý trên máy , khi vô menu máy sẽ không yêu cầu admin nữa
  • d. Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công : sẽ xóa toàn bộ giờ chấm công của nhân viên , mã chấm công và vân tay vẫn còn
  • e. Xóa toàn bộ dữ liệu trên máy : sẽ xóa toàn bộ dữ liệu chấm công , mã chấm công , vân tay