I.Khai báo máy chấm công


Khai báo máy chấm công


  • Bước 1: Vô tab Kết Nối Trực Tiếp (Offline)
  • Bước 2: Vô mục Máy Chấm Công
  • Bước 3: Bấm Thêm Mới

Sau khi bấm "Thêm mới" màn hình sẻ hiển thị chỗ nhập thông tin

  • Bước 1: Nhập địa chỉ IP của máy chấm công
  • Bước 2: Bấm lấy số seri
  • Bước 3: Bấm Lưu
  • Bước 4: Bấm Thoát