I.Khai báo thông tin Công ty


Khai báo thông tin Công ty


  • Bước 1: Chọn Khai báo
  • Bước 2: Nhập thông tin công ty
  • Bước 3: bấm 'Đồng ý và Thoát' để lưu lại