I.Tải Dữ Liệu Chấm Công


Tải Dữ Liệu Chấm Công


  • Bước 1: Vào tab Thiết bị
  • Bước 2: Chọn tải chấm công
  • Bước 3: Chọn ngày cần tải dữ liệu chấm công
  • Bước 4: Bấm chọn máy và tải xuống
  • Bước 5: Tick vào máy cần tải
  • Bước 6: Bấm thực hiện

=>Dữ liệu tải về thành công