I.Tạo User đăng nhập phần mềm


Tạo User đăng nhập phần mềm


1.Tạo tên đăng nhập

  • 1) Vào tab Khai Báo
  • 2) Chọn Khai báo đăng nhập
  • 3) Bấm thêm mới
  • 4) Bâm thoát

=>Chú ý : khi tạo user đăng nhập , mặc định phần mềm sẽ tạo 1 admin có pass là 123456

  • 1) Nhâp tên đăng nhập
  • 2) Nhâp mật mã
  • 3) Nhập lại 1 lần nữa
  • 4) Bâm thoát

2.Phân uyền Cho User vừa tạo

=>Tick vào các quyền của user  bấm CẬP NHẬT CHI TIẾT PHÂN QUYỀN để lưu lại

=>Sau đó qua tab Quản lý

=>Khi tick vào mục nào thì khi mở phần mềm lên sẽ hiển thị menu đó