Tạo dữ liệu SQL cho Wise Eye ITS

Sau đây là các bước tạo dữ liệu MS SQL từ tập tin script có sẵn. Ta mở chương trình Microsoft SQL Server Management Studio và tạo mới một dữ liệu có tên WiseEyeITSV2. Xem hình.

Sau khi tạo mới một dữ liệu thì ta chỉ được một dữ liệu rỗng không có bảng dữ liệu nào.

Kế tiếp là ta mở tập tin script scriptWiseEyeITSV2

Sau khi mở script xong ta bấm Execute, chương trình tự chạy để tạo các bảng dữ liệu.