IV.Chọn ngày cuối tuần


Chọn ngày cuối tuần


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn Ngày Cuối Tuần
  • Bước 3: Tick vào ngày muốn chọn là ngày cuối tuần
  • Bước 4: Bâm đồng ý và thoát