IV.Khởi động dịch vụ trên phần mềm


Khởi động dịch vụ trên phần mềm


Để khởi động dịch vụ trên phần mềm các bạn làm như sau:

Vào (1) Kết nối trực tuyến(online)  (2) bấm vào mũi tên dịch vụ  (3) Bấm khởi động