IV.Nhập tên nhân viên


Nhập tên nhân viên


1.Nhập tên nhân viên

 • Bước 1: Chọn tab Khai báo
 • Bước 2: Chọn biểu tượng : Thông tin nhân viên
 • Bước 3: Bấm nhân viên cần nhập tên
 • Bước 4: Nhập tên nhân viên vào ô tên nhân viên ( có dấu )
 • Bước 5: Nhập tên chấm công ( Không dấu )
 • Bước 6: Bấm cập nhật để lưu lại

2.Chuyển nhân viên vào phòng ban

 • Bước 1: Chọn tab Khai báo
 • Bước 2: Chọn biểu tượng : Thông tin nhân viên
 • Bước 3: Tick vào nhân viên cần chuyển phòng ban
 • Bước 4: Chọn phòng ban cần chuyển
 • Bước 5: Bấm Thực hiện