IV.Tải nhân viên về


Tải nhân viên về


  • Vào tab Thiết bị
  • Chọn biểu tượng : tải nhân viên về máy tính => (3) Bấm duyệt nhân viên
  • Sau khi duyệt xong => bấm Thực hiện cập nhật