IV.Tạo dữ liệu cho phần mềm


Tạo dữ liệu cho phần mềm Wise Eye Mix 3


Bước 1: Mở phần mềm Wise Eye Mix 3

Mặc định phần mềm sẽ lưu ở thư mục : C:\WiseEye\Mix3

Phần mềm sẽ cho tùy chọn thêm dữ liệu Microsoft SQL Server ( nếu sử dụng máy chấm công Face thế hệ mới nên sử dụng data SQL

Vào Công cụ  chọn tạo dữ liệu ( Yêu cầu máy đã cài SQL server)

Bước 2: Đăng nhập phần mềm Wise Eye Mix 3

Bước 3: Chọn cấu hình cho phần mềm Wise Eye Mix 3

Bước 4: Khai báo dữ liệu

Mở phần mềm lên => Vào (1) khai báo => (2) chọn dữ liệu => (3) chọn kiểu dữ liệu SQL Window => (4) bấm kết nối và thoát