IV.Trường hợp chấm công không theo ca


Trường hợp chấm công không theo ca


2.Trường hợp chấm công không theo ca

  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn Chấm Công Không Theo Ca
  • Bước 3: Bấm vào chọn phòng ban để hiện ra nhân viên

  • Bước 4: Tick vào nhân viên cần xem
  • Bước 5: Chọn ngày cần xem công
  • Bước 6: Bấm xem công
  • Bước 7: Bấm Xuất Lưới ra excel

=>Xuất Thống Kê