IX.Khai Báo ngày lễ


Khai Báo ngày lễ


  • Bước 1: Vào tab Khai báo
  • Bước 2: Chọn khai báo ngày lễ
  • Bước 3: Bấm thêm mới
  • Bước 4: Chọn ngày và mô tả ngày nghỉ
  • Bước 5: Bấm lưu => bấm thoát để lưu lại