IX.Xóa nhân viên trên máy chấm công


Xóa nhân viên trên máy chấm công


  • Bước 1: Kết nối trực tuyến(online)
  • Bước 2: Tạo lệnh nhân viên
  • Bước 3: chọn máy cần up nhân viên lên
  • Bước 4: Bấm vào mũi tên để chọn phòng ban
  • Bước 5: Tick vào nhân viên cần xóa
  • Bước 6: Bấm lệnh xóa và chọn xóa nhân viên