Phần mềm chấm công Wise Eye Mix 3

4664

Tải về ở đây - download Wise Eye Mix 3

  • Kết nối trực tiếp (Offline) với máy chấm công
  • Kết nối trực tuyến (Online) với máy chấm công
  • Kiểm soát cửa (Offline)
  • Quản lý nhân viên theo các cấp phòng ban
  • Chấm công không theo ca
  • Chấm công theo ca
  • Báo biểu chấm dưới dạng MS Excel

Xem thêm chi tiết tại đây